Trilogy of Dispelling Darkness 遣除黑暗三論(龍欽巴為《秘密藏續》所寫的三本釋論:《遣除十方諸暗》、《遣除心暗》、《遣除無明暗》)

出自Decode_Wiki
跳至導覽 跳至搜尋

Trilogy of Dispelling Darkness (Tib. མུན་སེལ་སྐོར་གསུམ་, Wyl. mun sel skor gsum) - Longchenpa's three commentaries on the Guhyagarbha Tantra.

TBRC-tag.png དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་, dpal gsang ba snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa phyogs bcu'i mun pa thams cad rnam par sel ba
  • Dispelling Darkness of the Mind (གསང་སྙིང་སྤྱི་དོན་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་, gsang snying spyi don yid kyi mun sel)
TBRC-tag.png དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་སྤྱི་དོན་ལེགས་པ་བཤད་པའི་སྣང་བས་ཡིད་ཀྱི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་, dpal gsang ba snying po'i spyi don legs pa bshad pa'i snang bas yid kyi mun pa thams cad sel ba
  • Dispelling Darkness of Ignorance (གསང་སྙིང་བསྡུས་དོན་མ་རིག་མུན་སེལ་, gsang snying bsdus don ma rig mun sel)
TBRC-tag.png དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་དོན་མ་རིག་པ་མུན་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་, dpal gsang ba snying po'i rgyud kyi bsdus don ma rig pa mun pa thams cad sel ba