Kunga Tenpé Gyaltsen

出自Decode_Wiki
(重新導向自 Dezhung Ajam Rinpoche)
跳至導覽 跳至搜尋
檔案:Dezhung Ajam.png
Dezhung Ajam Kunga Tenpé Gyaltsen

Kunga Tenpé Gyaltsen (Wyl. kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan) or Dezhung Tulku Ajam (1885-1952) was an important Sakya master. He was a disciple of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö and Gatön Ngawang Lekpa, and a teacher of Khenpo Appey, Khenpo Kunga Wangchuk and Dhongthog Rinpoche.

Further Reading

In Tibetan

  • Dhongthog Rinpoche, A History of the Sa-skya-pa Sect of Tibetan Buddhism (byang phyogs thub pa'i rgyal tshab dpal ldan sa-skya-pa'i bstan pa rin po che ji ltar byung ba'i lo rgyus rab 'byams zhing du snyan pa'i sgra dbyangs), New Delhi, 1977, pp. 349-355
  • mkhan po phrin las chos 'phel, rje bla ma 'jam dbyangs kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan gyi rnam par thar pa byin rlabs rgya mtsho ngo mtshar gter mdzod, Sapan Institute, 2000

External Links