Shyitro Ngen Song Jongwa

出自 Decode_Wiki
前往: 導覽搜尋

Shyitro Ngensong Jongwa (Wyl. zhi khro ngan song sbyong ba) is a sadhana practice from the Longchen Nyingtik cycle focusing on the Hundred Peaceful and Wrathful Deities.