Shüpu Palgyi Sengé

出自 Decode_Wiki
前往: 導覽搜尋
檔案:Shubu Palseng.jpg
Shüpu Palgyi Sengé

Shüpu Palgyi Sengé (Tib. ཤུད་ཕུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་, Wyl. shud phu dpal gyi seng ge) — one of the twenty-five disciples of Guru Rinpoche.

External Links