Sakya Trizin Kunga Tashi

出自 Decode_Wiki
前往: 導覽搜尋

Sakya Trizin Kunga Tashi aka Düchö Labrangpa Jamgön Kunga Tashi (1656-1711) — the 29th throneholder of the Sakya school and a direct disciple of Minling Terchen Gyurme Dorje.