Prayer to Longchen Rabjam

出自 Decode_Wiki
前往: 導覽搜尋

Prayer to Longchen Rabjam

DZAM LING DZÉ PÉ GYEN TRUK CHOK NYI DANG
Equal to the ‘Six Ornaments and Two Supreme Ones’ of our Age

TUK JÉ LUNG TOK NYAM PÉ TU NGA YANG
In the depth of your compassion, learning and realisation,

NAK TRÖ DAM PAR BÉ PÉ TUL SHYUK KYI
Longchenpa, through hidden practice as a yogin, in forest hermitages,

KHOR DÉ CHÖ KUR DZOK PÉ LONGCHENPA
You perfected Samsara and Nirvana into Dharmakaya reality,

TRI MÉ Ö ZER SHYAP LA SOLWA DEP
Trimé Özer (‘Stainless Light’), at your feet I pray!

Tibetan text

Tibetan.png
This section contains Tibetan script. Without proper Tibetan rendering support configured, you may see other symbols instead of Tibetan script.

༈ འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང༌། །
ཐུགས་རྗེ་ལུང་རྟོགས་མཉམ་པའི་མཐུ་མངའ་ཡང༌། །
ནགས་ཁྲོད་དམ་པར་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །
འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་རྫོགས་པའི་ཀློང་ཆེན་པ། །
དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །