Prayer to Jikme Lingpa

出自Decode_Wiki
跳至導覽 跳至搜尋

Prayer to Jikmé Lingpa

SHÉ CHA KUN KHYEN DRO LA JÉ TSÉI TER
The source of love and compassion for all beings, who knows all that is knowable,

TRIMÉ ÖZER YANGTRUL TUK TER DZÖ
You are the emanation of Longchenpa, and heir to a treasury of mind-termas,

Ö SAL LONGCHEN NAMKHÉ NALJORPA
Sky-like yogin, of the vast expanse of luminosity,

JIKMÉ LINGPÉ SHYAP LA SOLWA DEP
Jikmé Lingpa, at your feet I pray!

Tibetan text

༄༅། །ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་འགྲོ་ལ་རྗེས་བརྩེའི་གཏེར། དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་གཏེར་མཛོད། འོད་གསལ་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་པ། འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །