Prayer to Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé

出自 Decode_Wiki
前往: 導覽搜尋
檔案:Jamgon Kongtrul Lodro Thaye.jpg
Jamgön Kongtrul the Great

Prayer to Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé

ka ter lung zin beröi nampar trul
Emanation of Vairotsana, prophesied in kama and terma,
dzö chen nam ngéi shing téi lam sol jé
Setting forth the way of the five great treasuries,
rimé ten dzin yönten gyatsöi ter
Holder of the Rimé teachings and treasury of qualities as vast as the ocean,
lodrö tayé shayp la solwa dep
Lodrö Thayé, at your feet I pray!

Tibetan text

༄༅། །བཀའ་གཏེར་ལུང་ཟིན་བཻ་རོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ། མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔའི་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་འབྱེད། རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །