Four great disciples of Zurchung Sherab Drakpa 素爾穹‧喜饒扎巴之四大弟子

出自 Decode_Wiki
前往: 導覽搜尋

The four great pillars (Wyl. ka ba chen po bzhi) or four main students of Zurchung Sherab Drakpa are,

  1. Kyoton Shakye of Kungbu
  2. Yangkeng Lama of Kyonglung
  3. Len Shakya Zangpo of Chuwar
  4. Datik Choshak of Nakmore