Trikaya Sutra 三身經

出自Decode_Wiki
於 2017年2月20日 (一) 23:51 由 SSTC qazwsxed5526對話 | 貢獻 所做的修訂 (SSTC qazwsxed5526 已移動頁面 Trikaya SutraTrikaya Sutra 三身經
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

The Three Kaya Sutra or Sūtra of the Three Bodies, Skt. Trikāyasūtra, Tib. སྐུ་གསུམ་པའི་མདོ། contains an explanation of the three kayas: nirmanakaya, sambhogakaya and dharmakaya by the buddha, answering a question of the bodhisattva Kshitigarbha.

English Translation

Tibetan Text