Samantabhadra's Aspiration to Good Actions 普賢行願品

出自Decode_Wiki
於 2021年3月26日 (五) 15:19 由 SSTC Serena對話 | 貢獻 所做的修訂 (SSTC Serena 已移動頁面 Samantabhadra's Aspiration to Good Actions 普賢行願Samantabhadra's Aspiration to Good Actions 普賢行願品
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

Samantabhadra's Aspiration to Good Actions - the King of Aspiration Prayers (Skt. Ārya Bhadracaryapraṇidhānarāja; Tib. བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་, Zangchö Mönlam; Wyl. bzang spyod smon lam) — the final part of the Gandavyuha Sutra, which is itself the last section of the Avatamsaka Sutra.

普賢行願品(大願王)(梵文Ārya Bhadracaryapraṇidhānarāja; 藏文བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་, Zangchö Mönlam; 威利拼音bzang spyod smon lam)

(The seven branches from the Zangchö Mönlam) 普賢行願七支誦

本身為《華嚴經》(Avatamsaka Sutra)最後一品「入法界品」(Gandavyuha Sutra,有人稱為《樹嚴經》)的最後一部分。

譯註參見:http://blog.xuite.net/yeshi_tsogyal/twblog/142808936

Translations

Commentaries

TBRC-tag.png འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བཤད་སྦྱར་, `phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po chen po'i bshad sbyar
TBRC-tag.png ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་དོན་ཀུན་བསྡུས་, kun tu bzang po'i spyod pa'i smon lam gyi don kun bsdus
  • Shakyamitra
TBRC-tag.png འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་, `phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po'i rgya cher 'grel pa
  • Subhūṣita (རྒྱན་བཟང་པོ་, rgyan bzang po)
TBRC-tag.png འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་`phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po'i rgya cher 'grel pa
TBRC-tag.png འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་, `phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi 'grel pa
TBRC-tag.png བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་བཞིའི་དོན་བསྡུས་ནས་བརྗེད་བྱང་དུ་བྱས་པ་, bzang spyod kyi 'grel pa bzhi'i don bsdus nas brjed byang du byas pa
TBRC-tag.png བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་འགྲེལ་ཆུང་རྣམ་པར་མཐའ་ཡས་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་, bzang spyod smon lam 'grel chung rnam par mtha' yas la 'jug pa'i sgo
TBRC-tag.png བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འབྲུ་འགྲེལ་མཁས་གྲུབ་དམ་པའི་ཞལ་རྒྱུན་ཐེག་ཆེན་ལམ་བཟང་, bzang po spyod pa'i smon lam gyi 'bru 'grel mkhas grub dam pa'i zhal rgyun theg chen lam bzang

Internal Links