Twelve teachers 大圓滿十二本師

出自 Decode_Wiki
於 2016年8月21日 (日) 20:29 由 SSTC foung0316 (對話 | 貢獻) 所做的修訂 (SSTC foung0316 已移動頁面 Twelve teachersTwelve teachers 大圓滿十二本師)

(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
前往: 導覽搜尋
檔案:Stonpa1.jpg
Khyeu Nangwa Dampa, the first of the Twelve Teachers

Twelve teachers (Tib. སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་, Wyl. ston pa bcu gnyis) — the founding teachers of Dzogchen, also known as the 'twelve Dzogchen teachers'.

 1. Khyeu Nangwa Dampa (Tib. སྟོན་པ་ཁྱེའུ་སྣང་བ་དམ་པ་, ston pa khye'u snang ba dam pa)
 2. Khyeu Ö Mitrukpa (Tib. སྟོན་པ་ཁྱེའུ་འོད་མི་འཁྲུགས་པ་, ston pa khye'u 'od mi 'khrugs pa)
 3. Jikpa Kyob (Tib. སྟོན་པ་འཇིགས་པ་སྐྱོབ་, ston pa 'jigs pa skyob)
 4. Shyönnu Rolpa Nampar Tsewa (Tib. སྟོན་པ་གཞོན་ནུ་རོལ་པ་རྣམ་པར་བརྩེ་བ་, ston pa gzhon nu rol pa rnam par brtse ba)
 5. Dorje Chang (Tib. སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་, ston pa rdo rje 'chang)
 6. Shyönnu Pawo (Tib. སྟོན་པ་གཞོན་ནུ་དཔའ་བོ་, ston pa gzhon nu dpa' bo)
 7. Drangsong Tröpé Gyalpo (Tib. སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་རྒྱལ་པོ་, ston pa drang srong khros pa'i rgyal po)
 8. Ser Ö Dampa (Tib. སྟོན་པ་གསེར་འོད་དམ་པ་, ston pa gser 'od dam pa)
 9. Tsewé Rolpé Lodrö (Tib. སྟོན་པ་བརྩེ་བས་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་, ston pa brtse bas rol pa'i blo gros)
 10. Ösung Drepo (Tib. སྟོན་པ་འོད་སྲུང་བགྲེས་པོ་, ston pa 'od srung bgres po)
 11. Ngöndzok Gyalpo (Tib. སྟོན་པ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོ་, ston pa mngon rdzogs rgyal po)
 12. Shakyamuni (Tib. སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་, ston pa shAkya thub pa)

Further Reading

 • Nyoshul Khenpo, A Marvelous Garland of Rare Gems: Biographies of Masters of Awareness in the Dzogchen Lineage (Junction City: Padma Publications, 2005), pages 32-36.
 • Wellsprings of the Great Perfection, compiled and edited by Erik Pema Kunsang, Rangjung Yeshe Publications, 2006, Part II—From early Treasure Masters, The Twelve Dzogchen Buddhas.