Three vajra resolutions 噶當巴三金剛決定(事前無牽累金剛、事後無愧悔金剛、與智慧金剛同行,屬於十祕財)

出自Decode_Wiki
(重新導向自 Three vajra resolutions)
重新導向頁面
跳至導覽 跳至搜尋