Seven aspects of union 雙運七相/報身佛七功德

出自Decode_Wiki
於 2016年8月21日 (日) 16:03 由 SSTC foung0316對話 | 貢獻 所做的修訂 (SSTC foung0316 已移動頁面 Seven aspects of union雙運七相/報身佛七功德Seven aspects of union 雙運七相/報身佛七功德
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

Seven aspects of union (Tib. khajor yenlak dün, ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ , Wyl. kha sbyor yan lag bdun) — the seven qualities of a sambhogakaya buddha are:

  • complete enjoyment (Tib. longchö dzog, ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་, longs spyod rdzogs),
  • union (Tib. khajor, ཁ་སྦྱོར་ , kha sbyor),
  • great bliss (Tib. dewa chenpo, བདེ་བ་ཆེན་པོ་ , bde ba chen po),
  • absence of a self-nature (Tib. rang shyin mépa, རང་བཞིན་མེད་པ་, rang bzhin med pa),
  • presence of compassion (Tib. nyingjé yong su gangwa, སྙིང་རྗེས་ཡོངས་སུ་གང་བ་, snying rjes yongs su gang ba),
  • being uninterrupted (Tib. gyün michepa, རྒྱུན་མི་ཆད་པ་, rgyun mi chad pa) and
  • being unceasing (Tib. gokpa mépa, འགོག་པ་མེད་པ་, ‘gog pa med pa).

Further Reading