Relics

出自 Decode_Wiki
於 2015年8月20日 (四) 12:22 由 SSTC Bubble (對話 | 貢獻) 所做的修訂 (已匯入 1 筆修訂)

(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
前往: 導覽搜尋

Relics (Tib. རིང་བསྲེལ་, ringsel, Wyl. ring bsrel)

Subdivisions

The five types of sacred ringsel mentioned in Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé's rten la nang gzhug 'bul ba'i lag len lugs srol kun gsal dri bral nor bu chu shel gyi me long are:

  1. dharmakaya ringsel (chos kyi sku'i ring bsrel)
  2. kudung ringsel (de bzhin gshegs pa'i sku gdung gi ring bsrel)
  3. (sku bal gyi ring bsrel)
  4. (chos kyi ring bsrel)
  5. (yungs 'bru tsam gyi ring bsrel)

Teachings Given to the Rigpa Sangha

Litterature