"Five skandhas" 修訂間的差異

出自 Decode_Wiki
前往: 導覽搜尋
(SSTC Bubble 已移動頁面 Five skandhasFive skandhas 五蘊)
 
(已匯入 1 筆修訂)
 
(無差異)

於 2015年8月19日 (三) 12:27 的最新修訂

重新導向至: