Five aggregates

出自 Decode_Wiki
於 2007年2月18日 (日) 11:24 由 Adam (對話) 所做的修訂 (Redirecting to Five skandhas)

(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)

重新導向頁面
前往: 導覽搜尋

重新導向至: