Dispelling Darkness in the Ten Directions 遣除十方諸暗

出自Decode_Wiki
於 2021年7月27日 (二) 08:20 由 SSTC Natalie對話 | 貢獻 所做的修訂 (SSTC Natalie 已移動頁面 Dispelling Darkness in the Ten DirectionsDispelling Darkness in the Ten Directions 遣除十方諸暗:新增中文標題)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

Dispelling Darkness in the Ten Directions (Wyl. gsang snying 'grel pa phyogs bcu mun sel) — Longchenpa's famous commentary on the Guhyagarbha Tantra.

Tibetan Text

  • Dispelling Darkness in the Ten Directions (Tib. གསང་སྙིང་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུ་མུན་སེལ་, gsang snying 'grel pa phyogs bcu mun sel)
TBRC-tag.png དཔལ་གསང་བ་སྙིང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་, dpal gsang ba snying po de kho na nyid nges pa'i rgyud kyi 'grel pa phyogs bcu'i mun pa thams cad rnam par sel ba

English Translations

Oral Transmission