Buddha Shakyamuni

出自Decode_Wiki
於 2016年8月21日 (日) 19:29 由 SSTC yehkina對話 | 貢獻 所做的修訂 (SSTC yehkina 已移動頁面 Buddha ShakyamuniBuddha Shakyamuni 釋迦牟尼佛
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)

重新導向頁面
跳至導覽 跳至搜尋